Categories
Harta pusaka

Perancangan harta pusaka (estate planning) moden

Selain royalti sebagai pusaka, aset kita yang lain adalah sebahagian daripada harta pusaka yang akan diwariskan. Bukan itu sahaja, hutang juga perlu difikirkan cara pengurusannya selepas kita meninggal dunia.

Wasiat pada hari ini bukan semata-mata pesanan pembahagian harta kepada waris. Namun, wasiat menjadi dokumen yang penting dalam pengurusan harta pusaka selepas kematian.

Dalam wasiat, kita boleh melantik Wasi iaitu pihak yang akan menguruskan pentadbiran harta pusaka selepas kematian.

Syarikat amanah boleh dilantik sebagai Wasi. Contohnya As-salihin Trustees Berhad, sebuah syarikat pemegang amanah yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perancangan pusaka orang Islam.

Apakah tugas syarikat amanah yang dilantik menjadi Wasi:
1. Membaca wasiat kepada waris dan menerangkan proses pentadbiran harta pusaka daripada segi undang-undang sivil dan Syariah.
2. Memohon Geran Probet di Mahkamah.
3. Melantik peguam, jurunilai dan ahli profesional yang lain, jika perlu.
4. Mengagihkan harta pusaka mengikut Faraid atau arahan pembahagian oleh si pewasiat.
5. Jika ada waris yang tidak bersetuju mengikut arahan pembahagian di dalam wasiat, hak mereka mengikut Faraid akan diberikan.
6. Menguruskan pencairan aset seperti rumah atau tanah, jika perlu untuk tujuan pengagihan tunai.
7. Menyediakan penyata pembahagian aset kepada semua waris Faraid. Penyata ini juga mengandungi semua kos yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka seperti yuran syarikat amanah, yuran peguam dan lain-lain.
8. Menjadi pemegang amanah bagi aset waris yang belum mencapai umur 18 tahun, jika ada.

Semua tugas dan kos yang terlibat dinyatakan secara jelas dan telus kepada waris Faraid.

Melantik syarikat amanah adalah satu pilihan kepada pewasiat untuk meringankan beban waris yang mungkin tidak mempunyai masa untuk menguruskan harta pusaka atau tidak mempunyai pengetahuan tentang cara menguruskan pusaka.

Please follow and like us: