Categories
Harta pusaka

Jelaskah pemilikan harta? – Ustaz Mohd Shukri Ali

Dalam program Santai Bersama Ustaz Mohd Shukri berkongsi tentang kepentingan menentukan pemilikan harta. Persoalan yang ditimbulkan adalah emas yang dipakai oleh isteri itu betul-betul miliknya atau tidak. Status pemilikan aset seperti barang kemas ini tidak mempunyai geran atau bukti pemilikan yang mudah ditentukan seperti tanah atau kenderaan.

Maka, setiap kali suami memberi hadiah barang kemas atau apa jua barang yang bernilai tinggi, mestilah ditentukan miliknya. Ustaz menyarankan isteri bertanya secara jelas adakah suami memberi barang itu secara mutlak atau tidak. Suami pula tentukan niat anda semasa memberi barang bernilai tinggi seperti ini.

Ustaz mengingatkan bahawa semasa hidup tiada isu. Namun, selepas kematian persoalan tentang harta pusaka akan timbul. Contohnya, jika barang kemas ini hanya diberi kepada isteri untuk dipakai, apabila isteri meninggal dunia haknya masih milik suami dan bukan harta pusaka isteri. Maka suami berhak menggunakannya.

Namun, jika ia adalah pemberian kepada isteri maka ia sudah jadi harta pusaka isteri dan perlu dibahagikan kepada warisnya.

Begitu juga dengan pemberian seperti tanah dan rumah. Ustaz berkongsi satu kes apabila tanah diberi atas nama adik kemudian rumah pula diberi kepada kakak. Selepas beberapa tempoh, berlaku konflik dan kes dibawa ke mahkamah untuk menentukan hak milik tanah dan rumah.

Kemudian diputuskan, tanah itu milik adik dan sebarang binaan di atas tanah juga adalah milik si adik.

Boleh tonton videonya di sini.

Please follow and like us:
Categories
Harta pusaka

Bagaimana menghantar permohonan pentadbiran Pusaka Kecil

Pusaka kecil ditakrifkan sebagai harta si mati yang bernilai kurang RM2 juta. Semua harta sama ada harta alih atau harta tak alih dikumpulkan dan akan diagihkan kepada waris yang berhak.

Sekiranya si mati tidak meninggalkan wasiat dan harta pusakanya bernilai kurang RM2 juta, waris boleh menghantar permohonan ke Pejabat Pusaka Kecil. Ia diuruskan oleh Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP).

Langkah demi langkah untuk membuat permohonan pentadbiran pusaka kecil

Pertama

Kumpul semua maklumat harta si mati seperti buku akaun, penyata akaun, geran tanah atau rumah, geran kereta, akaun pelaburan seperti ASB dan unit amanah yang lain, Lembaga Tabung Haji, KWSP dan lain-lain.

Kumpul salinan kad pengenalan waris termasuk pasangan, anak-anak, ibu dan bapa.

Dapatkan salinan resit cukai harta dan cukai tanah yang terkini.

Kedua 

Semak akaun yang mempunyai penama. Contohnya, akaun KWSP dan Tabung Haji. Jika sudah mempunyai penama, pergi ke pejabat yang berkenaan dan bawa dokumen yang diperlukan untuk memohon pengeluaran.

Penama bagi si mati beragama Islam adalah pemegang amanah. Sebarang baki dalam akaun berkenaan hendaklah diagihkan mengikut syariat. Sama ada untuk menjelaskan hutang terlebih dahulu atau diagihkan mengikut Faraid.

Ketiga

Isi Borang A iaitu borang permohonan awal pentadbiran harta pusaka kecil. Borang ini boleh dimuatturun di Borang A atau laman web KPTG.

Borang ini mengandungi maklumat pemohon, waris, senarai harta alih dan harta tak alih serta hutang si mati.

Permohonan boleh dibuat oleh waris si mati seperti balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu atau bapa, Majlis Agama Islam (baitulmal) dan sebagainya.

Selain itu, pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah, pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah si mati, penghulu atau pegawai petempatan yang diarahkan oleh pentadbir tanah atau Amanah Raya Berhad.

Semua salinan dokumen seperti salinan kad pengenalan dan salinan dokumen harta hendaklah disertakan bersama permohonan.

Keempat

Simpan dokumen asal dalam fail khas untuk memudahkan rujukan. Fail ini perlu dibawa semasa perbicaraan.

Kelima

Hantar Borang A beserta dokumen sokongan ke Pejabat Pusaka Kecil berdekatan di mana harta tak alih didaftarkan. Tunggu proses permohonan oleh Bahagian Pentadbiran Pusaka dan mereka akan memanggil untuk bicara pada tarikh yang ditetapkan.

Keenam

Sementara menunggu tarikh bicara, berbincang secara muafakat tentang pentadbiran harta si mati dan cara paling baik untuk mengagihkannya kepada waris yang berhak.

Please follow and like us:
Categories
Harta pusaka Harta sepencarian

Merancang pusaka dengan harta sepencarian

Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri semasa tempoh perkahwinan mereka yang sah. Dari segi Syara’, tiada disebutkan tentang hukum harta sepencarian samada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Walaubagaimanapun ulama’ bersepakat bahawa harta sepencarian ialah adat yang baik dalam masyarakat dan mempunyai kemaslahatan untuk dilaksanakan. Di Malaysia, tafsiran diantara perundangan Syariah negeri-negeri mempunyai sedikit variasi tetapi konsep asas adalah sama.

Apakah kepentingan dokumen Harta Sepencarian?

1) Ia merupakan deklarasi harta dan penetapan bahagian suami dan isteri

2) Menentukan pembahagian aset yang dimiliki semasa perkahwinan

3) Sebagai lambang kasih sayang diantara pasangan

4) Memudahkan urusan pembahagian samada disebabkan oleh perceraian, poligami atau kematian

5) Mengelakkan perbalahan berlaku sekiranya berlaku poligami atau perceraian

Dalam deklarasi harta sepencarian, pihak yang terlibat akan bersetuju dengan bahagian yang ditetapkan. Dokumen ini adalah sah dari segi undang-undang dan terpakai di Mahkamah untuk tuntutan.

Sekiranya dokumen harta sepencarian tidak dibuat, maka tuntutan perlu dikemukakan di Mahkamah Syariah oleh pihak yang ingin menuntut dan dia perlu mengemukakan bukti sumbangan dalam memperoleh aset berkaitan. Sumbangan boleh diambilkira samada secara langsung atau tidak langsung.

Mahkamah akan membuat penilaian tentang jumlah yang munasabah berkaitan tuntutan yang dibuat oleh pihak yang berkenaan. Bagi kes-kes poligami Mahkamah juga akan menilai semua sumbangan dan tuntutan pihak pihak yang terlibat sebelum membuat keputusan.

Pasangan suami isteri perlu merancang dalam hal ini supaya penyelesaian terbaik dapat dibuat semasa berlakunya perceraian ataupun kematian. Kadangkala urusan tuntutan di Mahkamah akan mengambil masa dan melibatkan kos yang tinggi sekiranya tiada perancangan dibuat dalam hal ini.

Hak suami atau isteri yang ditinggalkan selepas kematian juga dapat dipelihara dengan cara ini. Urusan pentadbiran harta pusaka menjadi lebih lancar dimana tuntutan harta sepencarian dapat dibuat serta-merta tanpa perlu mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan kelulusan daripada Mahkamah.

Banyak kebaikan yang boleh dimanfaatkan oleh pasangan suami isteri di samping ia dapat memberikan ketenangan dan juga mengukuhkan lagi institusi kekeluargaan.

Please follow and like us: